KONFERENCA

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Në datat 12 dhe 13 Prill, 2018 Departamenti i Rehabilitimit dhe Diagnostikës pranë FSHMT-së, Universiteti Mjekësis i Tiranës organizoi:
 “Konferencën e Shkencave Teknike Rehabilituese  dhe Diagnostikuese – SFIDAT DHE PERSPEKTIVA”. 
 Në takim morën pjesë pedagogë të FSHMT-së, profesionistë të fushës së Rehabilitimit, laboratorit, imazherise, mjekësisë, infermierisë etj.
Fjalën përshëndetëse e mbajti Dekania e Fakultetit Prof. Dr Tatiana ÇINA
Ajo falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe grupin organizator për punën e kryer. 
Më pas shefja e Departamentit të Diagnostikës dhe Rehabilitimit Prof.Asoc.Irena KOLA, 
foli mbi qëllimin e konferencës dhe punën që kryhet në departament për të përkrahur kërkimin shkencor.
Në konferencë u prezantuan punime shkencore dhe u sollën risitë nga fusha e rehabilitimit dhe diagnostikës. 
Në konferencë ishin të ftuar ekspertë ndërkombëtarë të cilët me prezantimet dhe demostrimet në sallë përҫuan një vështrim ndryshe ne profesionet e tyre.
Konferenca realizoi qëllimet dhe të pranishmit dhanë vlerësime maksimale për organizimin.

 

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Në datën 18.06.2018 pranë FSHMT, u organizua Workshop-i i dytë me tematikë: Përfshirja e leksioneve lidhur me Dhunën me bazë gjinore në curriculën e programeve Infermieri e Mami në fakultetin tonë. Kjo bëhet në kuadrin e një bashkëpunimi të Dekanatit të FSHMT dhe UNFPA.

Referuesit , pedagogë të brendshëm pranë FSHMT-së paraqitën të detajuar të dhëna mbi cfarë mendojnë të përfshijnë në syllabuset e lëndëve ku ata japin mësim ( gjatë vitit të ardhshëm akademik 2018-2019). Citojmë se lëndët e programeve mësimore ku kjo topikë gjen vend dhe ka vlerë të transmetohet tek studentët tanë janë: Shëndeti Riprodhues, Infermieristika Sociale, Infermieristika në familje, Infermieristika e Shëndetit Riprodhues, Menaxhimi i pacientëve gjatë fatkeqësive. Pediatria dhe Infermieristika në Pediatri, Toksikologjia dhe Adiksioni, Urgjenca Mjekësore, Legjislacion Mjekësor.

Takimi u përmbyll me sukses dhe u përcaktua një strategji për tu ndjekur.

Universiteti i Mjekësisë Tiranë Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Workshop: FIZIOTERAPIA KLINIKE Lektorët: MSc Endrit MONE MSc. Erisa MANE Pjesëmarrës aktiv: MSc. Andrina BRAHO BSc. Diter STAMBO Pjesëmarrës pasiv: Fizoterapistë Studentë Masteri Më datë 06.03.2019 në Amfiteatrin e FSHMT u zhvillua Workshopi me temë: “Fizioterapia Klinike”. Qëllimi kryesor i këtij trajnimi fokusohej në përdorimin e aparaturave fizioterapeutike, për këtë arsye target grupi i audiencës ishin fizioterapistë dhe studentët e Masterit. Trajnimi u organizua nga pedagogia e lëndës “Fizioterapia Klinike”, Erisa Mane, në bashkëpunim me Klinikën “Fizio Plus” dhe “Physio Health”, të cilat siguruan prezencën e aparaturave në ambjentet e FSHMT. Sipas programit, aktiviteti zgjati 6 orë, përkatësisht nga ora 09:00 deri në orën 15:00 dhe u akreditua nga QKEV. Tre ishin seksionet kryesore që u shpjeguan: 1. Aparaturat fizioterapeutike (pjesa teorike) 2. Fizioterapia Klinike (pjesa praktike) 3. Teknika të reja në Fizioterapi Në pjesën e parë u diskutua për elektroterapinë, mekanoterapinë, termo dhe fototerapinë. Përvec parametrave, indikacioneve dhe kundërindikacioneve të aparaturave, pjesa e vecantë e këtij seksioni ishte prezantimi i studimeve të fundit, të cilat tregonin përdorimin e këtyre modaliteteve në patologji të ndryshme. Objektiv tjetër i arritur ishte drejtimi i studentëve në edukimin në vazhdim, kërkim shkencor dhe puna në skuadër. Pas Coffee Break, u realizua pjesa praktike me lektor MSc Endrit Mone, i cili prezantoi aparaturat e mëposhtme: Magneto, TENS, UltraSound, Tecar, ThermoGun, Laser, InfraRed. Pjesëmarrësit aplikuan te njeri-tjetri për disa minuta të gjitha aparaturat, duke shfrytëzuar njohuritë e marra në teori si dhe gjatë prezantimit me modalitetet prezente. Në seksionin e tretë, morën pjesë dy fizioterapistë, të trajnuar për teknika innovative, duke sjellë risi në Shqipëri. MSc Andrina Braho prezantoi teorikisht dhe në praktikë teknikën Dry Needing, kurse Diter Stambo demostroi Fibrolisi Meccanica. Në fund të Workshopit, gjatë ndarjes së Certifikatave, u ridiskutua për Fizioterapinë Klinike, misionin e trajnimit, objektivat e arritura, si dhe nevojën e madhe të realizimit të aktiviteteve të tilla në ambjentet e Fakultetit, disa herë gjatë një viti akademik.