KONFERENCA

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Në datat 12 dhe 13 Prill, 2018 Departamenti i Rehabilitimit dhe Diagnostikës pranë FSHMT-së, Universiteti Mjekësis i Tiranës organizoi:
 “Konferencën e Shkencave Teknike Rehabilituese  dhe Diagnostikuese – SFIDAT DHE PERSPEKTIVA”. 
 Në takim morën pjesë pedagogë të FSHMT-së, profesionistë të fushës së Rehabilitimit, laboratorit, imazherise, mjekësisë, infermierisë etj.
Fjalën përshëndetëse e mbajti Dekania e Fakultetit Prof. Dr Tatiana ÇINA
Ajo falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe grupin organizator për punën e kryer. 
Më pas shefja e Departamentit të Diagnostikës dhe Rehabilitimit Prof.Asoc.Irena KOLA, 
foli mbi qëllimin e konferencës dhe punën që kryhet në departament për të përkrahur kërkimin shkencor.
Në konferencë u prezantuan punime shkencore dhe u sollën risitë nga fusha e rehabilitimit dhe diagnostikës. 
Në konferencë ishin të ftuar ekspertë ndërkombëtarë të cilët me prezantimet dhe demostrimet në sallë përҫuan një vështrim ndryshe ne profesionet e tyre.
Konferenca realizoi qëllimet dhe të pranishmit dhanë vlerësime maksimale për organizimin.

 

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Në datën 18.06.2018 pranë FSHMT, u organizua Workshop-i i dytë me tematikë: Përfshirja e leksioneve lidhur me Dhunën me bazë gjinore në curriculën e programeve Infermieri e Mami në fakultetin tonë. Kjo bëhet në kuadrin e një bashkëpunimi të Dekanatit të FSHMT dhe UNFPA.

Referuesit , pedagogë të brendshëm pranë FSHMT-së paraqitën të detajuar të dhëna mbi cfarë mendojnë të përfshijnë në syllabuset e lëndëve ku ata japin mësim ( gjatë vitit të ardhshëm akademik 2018-2019). Citojmë se lëndët e programeve mësimore ku kjo topikë gjen vend dhe ka vlerë të transmetohet tek studentët tanë janë: Shëndeti Riprodhues, Infermieristika Sociale, Infermieristika në familje, Infermieristika e Shëndetit Riprodhues, Menaxhimi i pacientëve gjatë fatkeqësive. Pediatria dhe Infermieristika në Pediatri, Toksikologjia dhe Adiksioni, Urgjenca Mjekësore, Legjislacion Mjekësor.

Takimi u përmbyll me sukses dhe u përcaktua një strategji për tu ndjekur.