FIZIOTERAPIA

TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe ate praktike. Pergatitja e jesemarresve per zbatimin e teknikave te pacientet. Akredituar nga QKEV me 6.5 kredite Lektor: Msc.Klejda Tani, Msc. Fregen Dhamaj Metoda e …