Departamenti i Diagnostikes

HYRJE

Informacion për Departamentin e Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji (DDRSHIKIOGJ).

Drejtues  i Departamentit

Prof.Asoc. Irena KOLA

E-mail: irena.kola@umed.edu.al;

           irena.kola@hotmail.com

HISTORIKU I DDRSHIKIOGJ

Departamenti i Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji u krijua në  Prill  2016.

Bazuar në Ligjin e Ri të Arsimit të Lartë  mbi kriteret e formimit të Universiteteve; fakulteteve dhe departamenteve,  u bë  ristrukturimi  i  Universitetit të Mjekesisë të Tiranës  si dhe i Fakultetit të FSHMT.

Nga viti 2008 ka ekzistuar si 2 Departamente të ndara :

Departamenti i Diagnostikës dhe  Rehabilitimit Shëndetësor

Departamenti i Infermieristikave Kirurgjikale dhe obsetrik – gjinekologjise.

Në kuadër të Ligjit te Ri të Arsimit të Lartë këto 2 deparatmente u bashkuan dhe formuan Departamentin e Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik- Gjinekologji.

 

Departamenti i DDRSHIKIOGJ në FSHMT ofron lëndë profesionale :

Në nivelet e studimit: 

 • Bachelor
 • Master Profesional
 • Master i Shkencave
 • Doktoraturë

Në Programet e Studimit:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknik Laboratori
 • Teknik Imazherie
 • Logopedi

STUDIME TE CIKLIT TË PARË BACHELOR

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

STUDIME CIKLI I DYTË  MASTER I SHKENCAVE/MASTER PROFESIONAL

“Master i Shkencave” në:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

“Master Profesional” në:

 • Menaxhim Infermieror
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

PERSONELI AKADEMIK I DDRSHIKIOGJ

Aktualisht Departamenti i Departamentin e Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji përbëhet nga 24 punonjës mësimorë të brendshëm dhe 5 punonjës ndihmës mësimorë.

Nga të cilët 1 me titullin Profesor, 3 me titullin Profesor i Asociuar, 9 me gradën Doktor dhe  12 me gradën Master i Shkencave.

Punonjësit me kontratë të përkohëshme e të ftuar të jashtëm  të këtij departamenti janë të shumtë.

Nr.

Emer

Mbiemer

Titulli/Grada

1

Irena

Kola

Prof.Asc

2

Ermira

Zicishti

Prof.Asc

3

Edmond

Pistulli

Prof.Dr.

4

Enkelejda

Shkurti

Prof.Asc

5

Alma

Nurce

Dr

6

Kastriot

Shytaj

Dr

7

Esmeralda

Thoma

Dr

8

Nejla

Bajrami

Dr

9

Ergeta

Ktona

Dr

10

Admir

Nake

Dr

11

Orgeta

Dervishi

Dr

12

Zamir

Damani

Dr

13

Mustafa

Bajraktari

Dr

14

Emirvina

Kolici

Msc

15

Arjana

Sina

Msc

16

Valbona

Bilali

Msc

17

Alketa

Dervishi

Msc

18

Alma

Imami

Msc

19

Enida

Xhaferi

Msc

20

Enkeleda

Sinaj

Msc

21

Miranda

Çela

Msc

22

Risida

Simoni

Msc

23

Zamira

Imeraj

Msc

24

Vjollca

Ndreu

Msc

25

Albana

Poloska

Msc

  1

Klejda

Tani

Personel akademik me kontratë

2

Silvana

Gripshi

Laborante mësimore

3

Lema

Buzi

Laborante mësimore me kontratë

4

Amarilda

Zyli

Laborante mësimore me kontratë

5

Gentian

Asllanaj

Laborant mësimore me kontratë

Pedagogët e Departamentit të  DDRSHIKIOGJ në FSHMT japin mësim   kryesisht lëndë profesionale në të 6 diplomat e FSHMT si dhe në të tre nivelet e studimit si më poshtë:

Pedagogu

Lenda

Diploma

Irena   Kola

Fizioterapi ne reumatologji

Fizioterapi/ Bachelor

Teknikat e rehabilitimit

Logopedi/ Bachelor

Rehabilitimi i patologjive osteo muskulare

Logopedi/ Bachelor

Rehabilitimi ne  patologjite reumatizmale

Fizioterapi/ MP

Teknikat special ne Reumatologji

Fizioterapi/ MSH

 Edmond Pistulli

Pediatri pergjitheshme

Bachelor.

Logopedi; Infermieri ;Mami Fizioterapi; Imazheri ;Teknik laboratori

Urgjencat Pediatrike

Bachelor

 Fizioterapi; Logopedi;

Teknik laboratori

Parimet e ekokardiografise

Bach. Imazheri

Ekzaminimet Laboratorike ne pediatri e urgjenca

MSh. Teknik Laboratorit

Ekokardiografia

MSh. Imazheri

Ekokardiografia

MP. Imazheri

Ekzaminimet Laboratorike ne pediatri

MP. Teknik Laboratorit

Menaxhimi Urgjencave Pediatrike

MP  Infermieri

Urgjencat Pediatrike

P. Time   Teknik Laboratori

 Ermira Zicishti

FIZIOTERAPI

INFERMIERI   Bachelor

Fizioterapi ne onko-hematologji

Fizioterapi MSH

Fizioterapi ne ortopedi- traumatologji

 Fizioterapi  MP

PRAKTIKA  PROFESIONALE

MSH Fizioterapi

PRAKTIKA  PROFESIONALE

Fizioterapi Bachelor

Enkelejda Shkurti

Statistike

Bachelor  Logopedi; Infermieri ;

Mami Fizioterapi; Imazheri ;

Teknik laboratori

Epidemiologji

MSH Paraleli  3+4

Epidemiologji

MP    Par 2

 Alma nurce

Neonatologji

Bachelor  MAMI

Anatomi Patologjike

Bachelor  Fizioterapi

Fizioterapia nё Pediatri

Bachelor  Fizioterapi

Pediatri

Bachelor infermieri

Urgjencat nё Neonatologji dhe Pediatri

DND  MAMI

Admir  Nake

Biokimi e Aplikuar

 Teknik laboratori   Bachelor

Biokimi e Aplikuar

Teknik laboratori   MP

Ekzaminimi I Urines

Teknik laboratori   Bachelor

Principet e Mjekesise Laboratorike

Teknik laboratori   MP

Praktika laboratorike

Teknik laboratori   Bachelor

Esmeralda Thoma

Biokimi mjekesore

Bachelor -inf+mami

Biokimi mjekesore

Bachelor-tek lab

Addiskioni dhe toksikologjia

Mp-inf

Ekzam. Ne toksikologji

MSH-tek lab

Diagn ne toksikologji

Mp-tek lab

Kastriot Shytaj

Imunologji Patologjike

Tek Lab, Bachelor, Viti III

Imunohematologji

Tek Lab, Bachelor, Viti III

Imun. Pergjith dhe Qelizore

Tek Lab, Mast. Profes

Imunologji

Infermieri, Bachelor, V-I-re

Imunologji

Infermieri, Bachelor, V-II-te

Imunologji Baze

Tek Lab, Bachelor, Viti II

Imunologji Diagnostike

Tek Lab, Bachelor, Viti II

Imunologji Patologjike

Tek Lab, Bachelor, Viti III

Enida Xhaferi

Semundje te Brendeshme

DNP-Inf viti III

Semundje te Brendeshme

DNP-Inf viti III

Semundje te Brendeshme

DNP-Inf viti II

Menaxhimi I pacientit ne  Mjekesine Interne

DND-M.P

Menaxhimi I pacientit ne fatkeqesi

DND-M.P

Menaxhimi I pacientit ne fatkeqesi

DND-M.P

Semundje te Brendeshme

DNP-Inf viti III

Ergeta  Ktona

Fiziologji Mjekesore

DNP-Fizioterapi

Reumatologji

DNP-Fizioterapi

Semundje te Brendesh

DNP-Infermieri

Fizoterapia klinike

DND –MSH Fizio

Mustafa Bajraktari

Anestezi dhe Reanimacion

DND-Inf MSH

Anestezi dhe Reanimacion

DNP-Inf PT

Anestezi dhe Reanimacion

DND-Inf  MP

Rehabilitimi ne Neurokirurgji

DND-Fizioterpi

Emirvina   Koliçi

Hematologji dhe hemostaze

Teknik laboratori ,Bachelor

Biokimi  Klinike

Teknik laboratori ,Bachelor

Tek automatizimit lab

Teknik laboratori ,Bachelor

Semundjet e gjakut

Teknik laboratori ,Bachelor

Hematologji laboratorike

Teknik laboratori ,Bachelor

Anatomi patologjike

Fizioterapi  ,Bachelor

Praktika I

Teknik laboratori ,Bachelor

Praktika II

Teknik laboratori ,Bachelor

Praktika III

Teknik laboratori ,Bachelor

Alketa  Dervishi

I.Anestezi

Infermieri

I. Kirurgji

Infermieri

I.Kirurgji/I.Anestezi

Mami

I.Anestezi

Infermieri – PT

Laborator

Infermieri

Zamira  Imeraj

  Infermieristik Geriartrie

Infermieri

  Infermieristik Onkologjie

Infermieri

  Infermieristik Kirurgjie-2

Infermieri

   Laborator

Infermieri

  Infermieristik Onkologjie

Inf/Part-Time

 Infermieristik Geriartrie

Inf/Part-Time

 Infermieristik Kirurgjie -2

Inf/Part-Time

Enkeleda   Sinaj

Kineziologji

Bachelor Fizioterapi

Modalitetet e elektro-hidroterapise

Bachelor Fizioterapi

Fizioterapia ne ortopedi

Bachelor Fizioterapi

Rehabilitimi ne ortopedi -traumatologji

Msh,Fizioterapi

Miranda ÇELA

Inf. Gjinekologjike

Bachelor/Mami

Inf. Barra Rriskuar

Bachelor/Mami

Inf. Barra Normale

Bachelor/Mami

Inf. Obstetrikale

Bachelor/Infermier

Inf. Shendet Ripro

Bachelor/Infermier

Inf. Obstetrikale

MP/ Mami

Laborator

 Bachelor/Mami

Alma IMAMI-LELÇAJ

Inf. Kompli. Lindje

Bachelor/Mami

Inf. Barra Normale

Bachelor/Mami

Inf.Lindja Normale

Bachelor/Mami

Inf. Obstetrikale

Bachelor/Infermier

Inf. Shendet Ripro

Bachelor/Infermier

As. Inf. ne Post Partum

MSH /Mami

as. Inf. ne Gruan Shtatzane

MSH /Mami

  Valbona Bilali

Inf.Kirurgji I

Infermieri Bachelor

Inf. Ortopedi

Infermieri Bachelor

Inf.Infektiv

Infermieri Bachelor

Inf.Infektiv

Mami  Bachelor

Inf. Ortopedi

Infermieri Bachelor  P-Time

Inf.Infektiv

Infermieri Bachelor  P-Time

Inf.Infektiv

Mami  Bachelor    P-Time

laborator

Infermieri Bachelor

  Vjollca  Ndreu

Hyrje ne Mjeksi Fizike Rehabilituese

Bachelor Fizioterapi

Bazat e Punes. Ergoterapi

Bachelor Fizioterapi

Reh.Uro-Gjinekologjik

Bachelor Fizioterapi

Laborator

Bachelor Fizioterapi

Infermieristika ne Familje

Master Profesional Infermieri

Infermieristika ne Kirurgji dhe Specialitete

Master Shkencor Infermieri

 Orgeta Dervishi

Urgjenca Mjeksore

DNP-  logopedi

Rehabilitim Logopedik

DNP- Logopedi

Zamir Damani

Urgjencat mjeksore

DNP-Infermieri

URGJENCAMJEKSORE

DNP-Mami

PNEUMOLOGJI

DNP-Fizioterapi

URGJENCA MJEKSORE

DND-M.SH-inf

Nejla Bajrami

Mikrobiologji

DNP- Teknik laboratori

Bakteriologji

DNP- Teknik laboratori

Diag. Në bakteriologji

DNP- Teknik laboratori

Diag.bakteri-ologjike

DND- Teknik laboratori  MSH

Mikrobiologji (aplikime)

DND- Teknik laboratori  MP

Diag. e inf.bakterialeparazitare,my-kotike dhe virale

DND- Teknik laboratori  MP

Mikrobiologji

DNP- Teknik laboratori

Klejda TANI

Metodat Baze te vleresimit ne fizioterapi

Fizioterapi Bachelor

Fizioterapi ne Neurologji

Fizioterapi Bachelor

Teknikat e reabilitimit special

MP Fizioterapi

Rehabilitimi Neurologji 1

MSH Fizioterapi

Albana Poloska

I.Urgjenca Obsetrikale

Bachelor Mami

Menaxhimi Klinik I Grave

Bachelor Mami

I.Gjinekologji

Bachelor Infermieri

I.Gjinekologji

Bachelor Infermieri

I.Gjinekologji

Bachelor Infermieri

As. Inf. Gruas ne Gjinekologjike

Bachelor Mami

Risida Simoni

I. Sh. Riprodhues

Bachelor Mami

I. Sh. Riprodhues

Bachelor Infermieri

I. Sh. Riprodhues

Bachelor Infermieri

I.Gjinekologji

Bachelor Infermieri

I.Gjinekologji

Bachelor Infermieri

I.OBS

Bachelor Infermieri

I.OBS

Bachelor Infermieri

Arjana SINAJ

Radiologji e kokes dhe kolones

Imazheri-Bachelor

CT

Imazheri-Bachelor

Radiologji  ne geriartri

Imazheri- MSH

Radiologji  ne urgjenca

Imazheri- MSH

Radiologji  ne urgjenca

Imazheri- MP

KËRKIMI SHKENCOR

 • Departamenti i Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji ofron studime doktorale në degët “Fizioterapi; Teknik Laboratori; Teknik Imazherie; Mami”.
 • Pedagogët e këtij departamenti, janë të angazhuar në projekte kërkimore-shkencore  kombëtare e ndërkombëtare, kanë një  aktivitet të gjerë shkencor e profesional dhe botues në revista shkencore ndërkombëtare.