KERKESA&MANDATE

 

UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

Lista emerore per detyrimin e tarifes se shkollimit, studentet e ciklit Bachelor per vitin akademik 2020-2021 (me iniciale)

MANDAT PAGESASH;

Tarife aplikimi cikli Masteri
Tarife aplikimi per transferim studimesh Cikli Bachleor
Tarife aplikimi program i dyte (Master i dyte)
Tarife regjistrimi Bachelor
Tarife regjistrimi Master
Certifikate notash – Cikli i dyte
Certifikate notash – Cikli i pare
Certifikate notash (kopje e dyte)
Karton diplome – Cikli i dyte
Karton Diplome – Cikli i pare
Kartoni i doktoratures
Mandat programi Cikel III (Doktorature)
Kopje Diplome – Cikli i dyte
Kopje Diplome – Cikli i pare
Liste notash e pjesshme
Liste notash e plote
Program studimi i plote Bachelor (shqip)
Program studimi i plote Master (shqip)
Program studimi per dy lende (praktike)
Program studimi per gjashte lende (praktike)
Program studimi per kater lende (praktike)
Program studimi per nje lende (praktike)
Program studimi per nje lende
Program studimi per pese lende (praktike)
Program studimi per tre lende (praktike)
Vertetim diplome Vertetim studenti
Pagese Bachelor 50% Deget
Pagese Bachelor 50% Inf. Pergjithshme
Pagese Bachelor e Plote Deget
Pagese Bachelor e plote Inf. Pergjithshme
Pagese Bachelor Program i dyte (Kesti 1)
Pagese Bachelor Program i dyte (Kesti 2)
Pagese te Transferuar (Kesti 1)
Pagese te Transferuar (Kesti 2)
Reduktim Bachelor 6-8.99 Deget e tjera (Pagese Nentor, Dhjetor, Janar)
Reduktim Bachelor 6-8.99 Infermieri e Pergjithshme (Pagese Nentor, Dhjetor, Janar)
Reduktim Bachelor 6-8.99 Deget (Pagese Nentor, Dhjetor)
Reduktim Bachelor 6-8.99 Infermieri e Pergjithshme (Pagese Nentor, Dhjetor)
Reduktim tarife shkollimi – Rifillim studimesh – Inf. e Pergjithshme (Nentor, Dhjetor)
Reduktim tarife shkollimi – Rifillim studimesh – Inf. e Pergjithshme (Nentor, Dhjetor, Janar)
Tarife Master Profesional (e plote)
Tarife Master Profesional Reduktim me 50%
Tarife Master Shkencor (Kesti 1)
Tarife Master Shkencor (Kesti 2)
Tarife Master Shkencor Reduktim me 50%

 KERKESAT PERKATESE

këkesë për Çregjstrimit dokumantacioni
kërkese per vertetim qe ka mbaruar studimet
kërkesë për program mësimor
kërkesë për suplement
kërkesë për vërtetim me nota
kërkesë për vertetim që ndjek studimet
Formular Rifrekuentimi