FIZIOTERAPIA

TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe ate praktike. Pergatitja e jesemarresve per zbatimin e teknikave te pacientet. Akredituar nga QKEV me 6.5 kredite Lektor: Msc.Klejda Tani, Msc. Fregen Dhamaj Metoda e …

PYETESORI I STUDENTIT

ne kuader te auditimit “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë IAL-ve publike” eshte përgatitur nje pyetësor për të vjelë opinionin tuaj mbi cilësinë e shërbimeve studentore që ofrohen pranë universiteteve publike. Pyetësori përfshin pyetje në lidhje me efektivitetin e shërbimeve dhe plotësimi i tij me përgjegjësi dhe sinqeritet do …