“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”

UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE Bashkangjitur gjeni Vendimin Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 “Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”, shkresen percjellese dhe udhezuesin. Vendim Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT Percillet per zbatim vendimi qarkullues …

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e pestë të …

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE Njoftim per mikro-fondet kerkimore nga HAP (health for all project) http://www.hap.org.al/en/thirrje-per-aplikime-per-kerkim-operacional-ne-shendetesi/

FIZIOTERAPIA

TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe ate praktike. Pergatitja e jesemarresve per zbatimin e teknikave te pacientet. Akredituar nga QKEV me 6.5 kredite Lektor: Msc.Klejda Tani, Msc. Fregen Dhamaj Metoda e …

PYETESORI I STUDENTIT

ne kuader te auditimit “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë IAL-ve publike” eshte përgatitur nje pyetësor për të vjelë opinionin tuaj mbi cilësinë e shërbimeve studentore që ofrohen pranë universiteteve publike. Pyetësori përfshin pyetje në lidhje me efektivitetin e shërbimeve dhe plotësimi i tij me përgjegjësi dhe sinqeritet do …