Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin

Në zbatim të Paketës për Arsimin, VKM-së nr.779, datë 26.12.2018 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 269, datë 29.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të pare të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në …

NJOFTIM 06/12/2018

Njoftim Nisur nga kërkesat e shumta të studentëve që aplikojnë për përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, mbështetur kërkesa e tyre edhe nga Këshillat Studentorë, njoftojmë: Shtyrjen e afatit të dorëzimit të dokumentacionit, deri më datë 11.12.2018.  

NJOFTIM

TE GJITHE STUDENTET E FSHMT DO DUHET TE SJELLIN PRANE SEKRETARISE MESIMORE,NJE FOTO DOKUMENT KU MBRAPA TE JETE E SHKRUAR: Emer,Mbiemer Programi i Studimit Viti i fillimit te Fakultetit KJO FOTO DO SHERBEJE PER BLERJEN E KARTES SE STUDENTIT

FIZIOTERAPIA

TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe ate praktike. Pergatitja e jesemarresve per zbatimin e teknikave te pacientet. Akredituar nga QKEV me 6.5 kredite Lektor: Msc.Klejda Tani, Msc. Fregen Dhamaj Metoda e …

PYETESORI I STUDENTIT

ne kuader te auditimit “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë IAL-ve publike” eshte përgatitur nje pyetësor për të vjelë opinionin tuaj mbi cilësinë e shërbimeve studentore që ofrohen pranë universiteteve publike. Pyetësori përfshin pyetje në lidhje me efektivitetin e shërbimeve dhe plotësimi i tij me përgjegjësi dhe sinqeritet do …

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 

Njoftohen studentët e Masterit të Shkencave të FSHMT-së , viti i dytë,  se mësimi për vitin akademik 2018-2019  fillon në 15 tetor 2018, ora 13.30. Mësimi zhvillohet cdo ditë të javës,  në auditoret e vitit të kaluar.